International Vibration Analyst Training Courses
Vibration Analyst training and certification exam per ISO 18436-2
Attend our successful and effective international certified vibration personnel training programs in accordance with ISO 18436-2:
Introduction to Machinery Vibrations for Category I Vibration Analyst
Basic Machinery Vibrations for Category II Vibration Analyst
Machinery Vibration Analysis for Category III Vibration Analyst

The Training and Certification exam are followed all policies and procedures of Vibration Institute, U.S.A.
Local Vibration Training Courses
Vibration Fundamental and Application
Fundamental of Vibration Analysis training, the topics are aim to the understanding of maintenance strategy, the importance of maintenance, condition monitoring in predictive maintenance for maintenance planning to reduce the maintenance costs, improve machine performance and effectiveness in maintenance.

Application of Vibration Analysis introduces the in-dept analysis by various techniques, vibration monitoring and testing techniques.
The participants will be able to perform the basic vibration analysis, sensor and instrumentation selection, condition evaluation, testing the machine .
 • International Training Vibration Analyst Training and certification
 • Local Training Fundamental and Application of Vibration Analysis
vibration institute international representative

ข่าวสาร

บทความน่าสนใจ


 • หลักสูตร Introduction to Machinery Vibrations (Category I)

  หลักสูตร Introduction to Machinery Vibrations สำหรับนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือนระดับ 1 (Certified ISO 18436-2 Category I Vibration Analyst) เนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 18436-2 โดยเน้นด้านความเข้าใจหลักทฤษฏีและการปฎิบัติจริงของการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ หลักการของการสั่นสะเทือนโดยเน้นความเข้าใจที่ต้นเหตุของการสั่นสะเทือน การตรวจวัดการสั่นสะเทือนและการวิเคราะห์เบื้องต้น การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Vibration Institute USA
  หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบ สื่อการสอนและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษจัดทำโดย Vibration Institute USA


 • หลักสูตร Basic Machinery Vibrations (Category II)

  หลักสูตร Basic Machinery Vibrations สำหรับนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือนระดับ 2 (ISO 18436-2 Category II Vibration Analyst) ที่เน้นด้านความเข้าใจหลักการวัด การใช้เครื่องมือวัดและหลักการที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์หาสาเหตุและการประเมินสภาพ การทดสอบการสั่นสะเทือน การวัด การแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการปรับสมดุล การรายงาน การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Vibration Institute USA
  หมายเหตุ: การบรรยายภาษาอังกฤษโดยวิทยากรจาก Vibration Institute เอกสารประกอบ สื่อการสอนและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษจัดทำโดย Vibration Institute USA


 • หลักสูตร Machinery Vibration Analysis (Category III)

  หลักสูตร Machinery Vibration Analysis สำหรับนักวิเคราะห์การสั่นสะเทือนระดับ 3 (ISO 18436-2 Category III Vibration Analyst) ที่เน้นด้านความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงรายละเอียด ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผล ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของเพลา/โรเตอร์ Fluid Film Bearingขอ และโครงสร้าง การลดหรือควบคุมการสั่นสะเทือน การสั่นพ้องและการทดสอบหาความถี่สั่นพ้อง การตรวจสอบสภาพ การประเมินสภาพ การจัดทำรายงาน และการแก้ปัญหา การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Vibration Institute ของสหหรัฐ
  หมายเหตุ: การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยวิทยากรจาก Vibration Institute และเอกสารปะกอบ สื่อการสอนและข้อสอบซึ่งจัดทำโดย Vibration Institute จะเป็นภาษาอังกฤษ

E-library

แหล่งรวมรวมหนังสือน่าอ่านในงานบำรุงรักษา การสั่นสะเทือน การหล่อลื่น บทความวิชาการที่น่าสนใจ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และอุปกรณ์ ในรูปแบบ ebook หมายเหตุ: ระบบอยู่ในระหว่างการปรับปรุง

สัมมนาประจำปี

งานสัมมนาและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ หรือ CBM Day จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดย ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยเป็นเวทีสำรับผู้ที่สนใจการบำรุงรักษาแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ของเครื่องจักร และการลดโอกาสสูญเสียจากกระบวนการผลิต
เพิ่มเติม

พันธมิตร
ของเรา